УСЛУГИ    
ПРОЕКТИРАЊЕ
- Изработуваме архитектонски урбанистички проекти,
- Oсновни проекти по архитектура,  технологија,  електрика, термотехника,  градежни конструкции,  водовод и канализација,
против пожарна заштита,  хтз заштита , екологија,  енергетска ефикасност, 
-Добивање дозвола од ИЗИИС Скопје.
- Изработката на проектите е според ГМП нормативите.

 
ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ КУЌИ
- Изработуваме основни проекти за индивидуални станбени куќи
По сите фази : архитектонски урбанистички проекти,  архитектура, градежни конструкции, електрика, термотехника, водовод и канализација,
енергетска ефикасност,  добивање дозвола од ИЗИИС Скопје.
- Електронско аплицирање во Општините.
различни физички делби на станови, куќи, деловни простори и сл.

 
НАДЗОР
Вршиме надзор по современите градежни прописи. Со барања до изведувачот да приложи сертификати за вградените градежни материјали.
Исклучиво надзор со инженери за надзор со овластувања А.

 
ШТО НУДИМЕ
КВАЛИТЕТНА УСЛУГА
Изработка на проектите со правен договор помеѓу проектантот и инвеститорот.
Проектите ревидирани по европските ГМП  стандарди.
НАВРЕМЕНА ИЗРАБОТКА
Спазување на дадениот временски рок од договорот.  Изработка на
прецизна предмер пресметка за вградување на градежните материјали.
НАДЗОР ПРИ ГРАДБА
Надзорирањето го вршиме исклучиво со договор. Со истото се гарантира
контрола на вградувањето на градежните материјали кои треба да бидат
со сертификат. Контрола на пп мерките и хтз мерките при градењето.